Pozyskaliśmy 7 tys. zł

W ramach konkursów ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK w Grajewie pozyskało w bieżącym roku kwotę 7 tys. zł na realizację dwóch projektów.
Pierwszy z projektów dotyczy organizacji w dniu 14 kwietnia 2012 r. konferencji popularno-naukowej pt. „Pozaarchiwalne materiały źródłowe do dziejów powiatu szczuczyńskiego w XIX w.” Podczas konferencji planowane jest wygłoszenie 6 referatów zarówno osób zawodowo zajmujących się badaniami historycznymi, jak również lokalnych badaczy przeszłości i dziedzictwa kulturowo-historycznego regionu. Referaty te zostaną również opublikowane w wydawnictwie pokonferencyjnym. Koszt całkowity projektu opiewa na kwotę 8050,00 zł, z czego z dotacji Urzędu Marszałkowskiego pozyskano 7000,00 zł. Współorganizatorem konferencji będzie także Grajewska Izba Historyczna.

Drugi z projektów dotyczy opracowania i wydania publikacji książkowej pt: „Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Grajewie (1945-1956)”. W sposób szczególny zostaną ukazane realia funkcjonowania aparatu represji wobec podziemia niepodległościowego, działającego po zakończeniu II wojny światowej oraz pozostałych grup społecznych. Dzieje PUBP i najnowszej historii powiatu grajewskiego zostaną ukazane w powiązaniu z wydarzeniami ogólnopolskimi. Na realizację projektu, którego wartość całkowita opiewa na kwotę 14250,00 zł uzyskano z urzędu Marszałkowskiego kwotę dotacji wysokości 4000,00 zł.
Równocześnie pragniemy poinformować, że od momentu powstania w 2001 r. Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK prowadzi wielokierunkowe działania mające na celu popularyzację barwy i tradycji 9 psk oraz historii regionu. Od 2007 r. Towarzystwo rokrocznie pozyskuje także środki finansowe na realizację różnorodnych projektów w ramach otwartych konkursów ofert. Pozyskane kwoty w kolejnych latach przedstawiały się następujaco: 2007 r. – 7000 zł, 2008 r. – 9500 zł, 2009 r. – 9500 zł, 2010 r. – 12700 zł, 2011 r. – 16000 zł.