Regulamin GRH 9 PSK

Regulamin
GRUPY REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ 9 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH

Regulamin niniejszy powstał w celu uregulowania stosunków pomiędzy członkami Grupy oraz stworzenia jasnych i przejrzystych zasad na jakich mogą dołączyć w jej szeregi i uczestniczyć w jej życiu.

§1. Postanowienia ogólne

1. Celem Grupy Rekonstrukcji Historycznej 9 Pułku Strzelców Konnych (zwanej dalej Grupą) jest jak najwierniejsze odtwarzanie wyglądu i zachowania żołnierzy przedwojennego Wojska Polskiego, a zwłaszcza kultywowanie chlubnej tradycji żołnierzy 9 Pułku Strzelców Konnych.

2. Grupa poprzez swoją działalność pragnie propagować idee i wartości patriotyczne, popularyzować wiedzę o dziejach żołnierza polskiego II RP oraz dbać, aby pamięć o jego dokonaniach nie zginęła.
3. Grupa działa w ramach Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK w Grajewie.
4. Działalność członków Grupy polega przede wszystkim na uczestnictwie w rekonstrukcjach historycznych i uroczystościach patriotycznych, ćwiczeniu i doskonaleniu umiejętności żołnierskich, zbieraniu wszelkich informacji i pamiątek związanych z historią.
5. Grupa nie ma charakteru militarnego ani paramilitarnego, odcina się od wszelkiej polityki i ideologii, zwłaszcza ideologii totalitarnych.
6. Naczelnymi zasadami wedle których działa Grupa jest koleżeństwo, współpraca, wzajemna życzliwość i wsparcie.
7. Działalność każdego członka na rzecz Grupy jest dobrowolna, bezinteresowna i nieodpłatna.
8. Dochody Grupy przeznaczane są na jej potrzeby.
9. Grupa nie ma osobowości prawnej, pod tym względem Grupę reprezentuje Stowarzyszenie o którym mowa w pkt. 3 niniejszego paragrafu.

§2. Członkowie

1. Członkiem Grupy może zostać każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na działanie w Grupie. Do czasu ukończenia 18 lat osoba taka na czas ćwiczeń i uczestnictwa w rekonstrukcjach otrzymuje pełnoletniego opiekuna, któremu będzie podporządkowana.
2. Warunkiem członkostwa w Grupie jest przynależność do Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK.
Odstępstwo od tej zasady może być wyłącznie za zgodą Dowództwa Grupy.
3. Obowiązki członka grupy:
a. aktywne uczestnictwo w działaniach Grupy, (uczestnictwo w co najmniej dwóch uroczystościach patriotycznych i dwóch rekonstrukcjach-inscenizacjach w ciągu roku kalendarzowego)
b. dbanie o dobre imię Grupy,
c. skompletowanie w najkrótszym możliwym terminie wymaganego umundurowania i oporządzenia;
d. samodzielne poszerzanie swojej wiedzy na temat historii i tradycji oręża polskiego.
e. przestrzeganie niniejszego regulaminu,
4. Członkostwo w Grupie dzieli się na 2 etapy.
a. rekrut – co do zasady okres rekrucki trwa 0,5-1 rok od momentu wyrażenia chęci przystąpienia do Grupy. Rekrut nie jest pełnoprawnym członkiem Grupy, jego głos nie ma mocy wiążącej mimo, że ma on prawo uczestniczyć w zebraniach Grupy. Rekrut ma prawo brać udział w ćwiczeniach, rekonstrukcjach oraz innych przedsięwzięciach, w których uczestniczy Grupa jeśli dowódca stwierdzi iż jest odpowiednio przygotowany.
b. pełnoprawny członek Grupy – członek, który został zaakceptowany przez pozostałych członków Grupy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków.
5. Każdy pełnoprawny członek Grupy otrzymuje „książeczkę wojskową GRH 9 PSK”, która stanowi dokument przynależności do Grupy.
6. Grupę można opuścić w każdym momencie po złożeniu pisemnego wniosku oraz rozliczeniu się z Grupą z otrzymanego umundurowania i oporządzenia.
7. Decyzję o wykluczeniu członka podejmują pełnoprawni członkowie Grupy w oparciu o przeprowadzone głosowanie zwykłą większością głosów przy co najmniej połowie obecnych pełnoprawnych członków Grupy. Do wykluczenia członka może dojść w następujących sytuacjach:
a. nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu,
b. poważne naruszenie powszechnie obowiązującego prawa,

§3. Władze

1. W Grupie działają następujące organy:
a. Zgromadzenie Ogólne,
b. Dowództwo Grupy (d-ca Grupy, z-ca d-cy ds. polowych, szef sztabu)
2. Zgromadzenie Ogólne tworzą wszyscy pełnoprawni członkowie Grupy. Zgromadzenie Ogólne podejmuje wszystkie istotne decyzje w sprawach dot. działalności Grupy. Decyzje te są podejmowane w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej ilości głosów, głos dowódcy jest głosem decydującym).
3. Dowódcy Grupy są wybierani przez Zgromadzenie Ogólne. Do ich uprawnień i obowiązków należą w szczególności:
a. wyznaczanie kierunków działania Grupy,
b. dbanie o odpowiedni poziom wyszkolenia, wiedzy i wyglądu członków,
c. prowadzenie ćwiczeń i dowodzenie podczas rekonstrukcji.
d. reprezentowanie Grupy na zewnątrz.
4. Dowódca Grupy może powierzyć określone zadania wybranym członkom Grupy.
5. Większość bieżących ustaleń odbywa się na wewnętrznym forum Grupy: www.9psk.fora.pl

§4. Zachowanie w czasie imprez publicznych

1. W każdej sytuacji należy zachowywać powagę munduru i należycie zachowywać się w miejscach publicznych, w czasie uroczystości, imprez itp.
2. Członkowie Grupy nie powinni publicznie wygłaszać krytycznych uwag i opinii na temat rekonstruktorów z innych Grup.
3. W czasie rozmów na forum publicznym członkowie Grupy powinni wypowiadać się w sposób zwięzły, jasny i rzeczowy, unikać przy tym wulgaryzmów i określeń slangowych.
4. Starać się zachować dyscyplinę na wzór żołnierski, unikać niesubordynacji.
5. Podczas rekonstrukcji historycznych zabronione jest spożywanie alkoholu.
6. W uzasadnionych przypadkach Dowództwo Grupy może podjąć decyzję o niedopuszczeniu członka do udziału w imprezie.

§5. Zachowanie i wygląd osobisty

1. Należy dążyć do historycznej dokładności i autentyczności z realiami odtwarzanej epoki oraz jednolitości w ramach grupy pod względem umundurowania i ekwipunku.
2. Fryzura powinna być zgodna z tą, noszoną w pierwszej połowie XX wieku w formacjach wojskowych. Za zgodą Dowództwa Grupy dopuszczalne są odstępstwa od tej zasady.
3. Odznaki i odznaczenia oraz stopnie wojskowe odpowiadające realiom odtwarzanego umundurowania można nosić za zgodą Dowództwa Grupy.