Wydarzyło się 2007 r.

07.01.2007 r. – współorganizacja ze Środowiskową Radą Kombatantów i Osób Represjonowanych spotkania opłatkowego dla kombatantów i członków Towarzystwa.

23.01.2007 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy wyzwolenia Grajewa spod okupacji niemieckiej.

7.03.2007 r. – współorganizacja uroczystego otwarcie wystawy przygotowanej przez Muzeum Powstania Warszawskiego pt: “Powstanie Warszawskie – 1944”. W trakcie otwarcia wystawy zaproszeni goście i zebrana młodzież szkolna mogła dodatkowo zapoznać się z oryginalnymi elementami umundurowania i uzbrojenia z epoki, których prezentację przygotowali członkowie Towarzystwa Przyjaciół 9 PSK – Krzysztof Gutowski i Karol Ostrowski.

21.03.2007 r. – podczas Pierwszego Dnia Wiosny w ZS Nr 2 im. 9 psk w Grajewie wystawili-śmy swoje stoisko wydawnicze.

24.03.2007 r. – Towarzystwo było współorganizatorem „Wiosennego Pikniku Strzeleckiego”. W jego ramach prezentowała się Grupa Rekonstrukcji Historycznej 9 PSK z Grajewa i Łomży.

3.05.2007 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

8.05.2007 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicy zakończenia II wojny światowej pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

13.05.2007 r. – udział delegacji Towarzystwa wraz z pocztem sztandarowym Klubu Byłych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK w obchodach Święta 10 pułku ułanów Litewskich w Białym-stoku.

24.05.2007 r. – udział a uroczysku Toki w lesie między wsiami Białogrądy a Osowiec odbyła się uroczystość poświęcenia tablicy pamiątkowej dla uczczenia potyczki w powstaniu styczniowym 1863 roku oraz wręczenia sztandaru Nadleśnictwu Rajgród.

3.06.2007 r. – W dniu 3 czerwca br. w Giżycku odbyły się uroczystości związane z przejęciem przez 2 batalion zmechanizowany 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej tradycji 9 pułku strzelców konnych i 9 pułku strzelców konnych AK wraz z przekazaniem kopi sztandaru pułkowego. W uroczystości Grajewo reprezentowane było przez: poczet sztandarowy Klubu By-łych Żołnierzy 9 PSK i 9 PSK AK, przedstawicieli Towarzystwa 9 PSK w Grajewie oraz Burmistrza m. Grajewo.

9.06.2007 r. – odbyły się finały powiatowe konkursu „Ziemia Grajewska – moja mała Ojczyzna”, którego współorganizatorem było Towarzystwo Przyjaciół 9 PSK.

26.06.2007 r. – odbyły się „manewry sprawnościowe o miano drużyny sztandarowej Hufca „Biebrzańskiego” ZHP im. 9 psk”. Uroczyste podsumowanie wyników i wręczenie nagród odbyło się podczas Święta 9 PSK w dniu 25 czerwca.

30.06.2007 r. – uroczyste obchody Święta 9 PSK. W trakcie uroczystości odbyła się również rekonstrukcja epizodu walk z okresu kampanii IX 1939 r. (Informacje o Święcie ukazały się w prasie i lokalnych portalach internetowych)

8-10.07.2007 r. – współorganizacja rajdu harcerskiego „Nasze Korzenie – 9 PSK” podsumowującego całoroczna hufcową kampanię „XX-lecia nadania imienia” Hufcowi Biebrzańskie-mu, którego patronem jest 9 psk.

25-26.08.2007 r. – udział członków GRH 9 PSK w inscenizacji walk z okresu IX.1939 r. w Nowogrodzie.

1.09.2007 r. – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicowych wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie.

3.09.2007 – udział delegacji Towarzystwa w obchodach rocznicowych związanych wybuchem II wojny światowej w Prostkach.

9.09.2007 r. – udział delegacji Towarzystwa i KBŻ 9 PSK i 9 PSK AK w obchodach rocznicowych wypadu Podlaskiej BK do Prus Wschodnich w Białej Piskiej.

11.09.2007 r. – udział delegacji Towarzystwa i umundurowanych członków GRH w uroczystej sesji naukowej poświęconej wypadowi Podlaskiej BK na terytorium Prus Wschodnich we IX 1939 r. Referat historyczny na ww. sesji wygłosił m.in. Tomasz Dudziński.

6/7.09.2007r. – udział członków Towarzystwa w uroczystych obchodach 62 rocznicy bitwy spieszonego 9 psk AK z Niemcami w rejonie Osowe Grzędy. Towarzystwo było współorganizatorem obchodów. W ramach obchodów odbył się również harcerski rajd nocny, w którym uczestniczyło 300 osób.

19.10.2007– udział w inauguracji Roku Kulturalnego w Grajewie, podczas którego odbyła się promocja wydanej przez Towarzystwo książki A.Czajkowskiego „Myśli przy fortepianie”.

19.10.2007– współorganizacja Święta Patrona Szkoły w ZS nr 2 im. 9 PSK, m.in. przeprowadzono minikonkursu dla uczniów szkoły z wiedzy o 9 pułku strzelców konnych.

20.10.2007 – udział władz i członków Towarzystwa w „Balu Strzelca” zorganizowanym przez Dyrekcję ZS nr 2 im. 9 PSK w Grajewie w ramach obchodów święta patrona szkoły.

11.11.2007 r. – delegacja Towarzystwa wzięła udział w uroczystych obchodach Święta Nie-podległości pod Pomnikiem Niepodległości w Grajewie. Towarzystwo było również współorganizatorem „Strzeleckiego Biegu Patrolowego” dla młodzieży z terenu miasta.

29.11-2.12.2007 r. – udział z własnym stoiskiem w XVI Targach Książki Historycznej w Warszawie.